Thai Ice Tea or Coffee

  • Serving size: 24 oz
  • $2.00
  • green tea 16 oz $3.00
  • green tea 24 oz $4.00
  • thai ice tea and thai ice coffee 24 oz $2.00